ذرت هیبرید KSC 703

 

☚ مشاهده بروشور ☚ مشاهده مشخصه فنی محصول

 

منشاء: ایران

نوع مصرف:  دانه ای – علوفه ای

گروه رسیدگی: FAO 700  نیمه دیررس

نوع هیبرید: سینگل کراس

رنگ دانه: زرد

تعداد ردیف روی دانه روی بلال: 18-16

تعداد دانه در ردیف: 46-38

ارتفاع بوته: 2/3 – 5/2 متر

وزن هزار دانه: 320-310 گرم

تعداد روز رسیدن علوفه ای:  100-95 روز

تعداد روز رسیدن دانه ای: 135-125 روز

عملکرد دانه ای در شرایط مطلوب: 15-13 تن و علوفه ای 80-70 تن در هکتار

میانگین ارتفاع بوته تا بلال: 100 سانتی متر

مناسب کشت اول مناطق معتدل و کشت دوم مناطق گرم کشور

 

 

خصوصیات زراعی:

• دارای رشد اولیه سریع و مقاوم به ورس می باشد.
• نسبت به سیاهک معمولی ذرت نیمه حساس است
• نسبت به پوسیدگی فوزاریومی نیمه مقاوم می باشد.
• یک هفته زودرس تر از سینگل کراس 704 می باشد.
• کاهش 2/3 – 5/2 درصد رطوبت دانه در زمان برداشت در مقایسه با هیبرید 704.
• فاصله ردیف کشت: 75-70 سانتی متر.
• فاصله بوته ها روی ردیف در دانه ای 20-17 سانتی متر و در علوفه ای 16-15 سانتی متر.