ذرت هیبرید رقم BC678

 

☚ مشاهده بروشور ☚ مشاهده مشخصه فنی محصول

 

منشاء: کرواسی

نوع مصرف: علوفه ای – دانه ای

گروه رسیدگی: 600 فائو  (FAO 670)

هیبرید: سینگل کراس

رنگ دانه: زرد متمایل به نارنجی

تولید دانه: 17-16 تن

در شرایط مطلوب تا 19 تن برداشت شده است.

تولید علوفه: 90-70 تن

شکل دانه: دندان اسبی

وزن هزاردانه: 400-300 گرم

تعداد دانه در قطر بلال: 20-16 دانه

وزن چوب بلال 20-15 درصد وزن بلال

تعداد بذر مورد نیاز برای کشت در یک هکتار 75000 دانه

فاصله بین ردیف ها: 75-70 سانتی متر

فاصله روی ردیف: 19  سانتی متر برای دانه ای و 17 سانتی متر برای کشت علوفه ای

تاریخ کشت: برای کشت اول و کشت دوم قابل استفاده می باشد.

در مناطق خنک و معتدل بالاترین عملکرد را داشته است.

طول دوره رشد: 115-125 روز

به آفات و بیماری بسیار مقاوم

به بیماریهای برگی و ساقه و طوقه مقاوم ، به ورس نیز مقاوم می باشد.

ارتفاع گیاه 5/3-3 متر

ظهور تاسل و گلدهی با توجه به شرایط اقلیمی محلهای کشت کمی متفاوت است و بطور متوسط 53-59 روز بعد از کشت می باشد.

در بین ارقام گروه 600 ساقه آن  بطور استثنائی قوی و مستحکم می باشد.

دارای دانه های بزرگ و کیفیت بالا و درصد چوب پایین در بلال

با برگهای بزرگ و سبزینه بالا برای برداشت علوفه ای بسیار مناسب.