ذرت هیبرید Simon

 

☚ مشاهده بروشور ☚ مشاهده مشخصه فنی محصول

 

منشاء: اسپانیا

نوع مصرف: علوفه ای – دانه ای

گروه رسیدگی: FAO 650 میان رس

نوع هیبرید: سینگل کراس

رنگ دانه: نارنجی

شکل بلال: مخروطی

تعداد ردیف روی دانه روی بلال: 20-16

تعداد دانه در ردیف: 56-48

ارتفاع بوته: 5/3-5/2 متر

وزن هزار دانه: 360-340 گرم

تعداد روز رسیدن علوفه ای: 90-85 روز

تعداد روز رسیدن دانه ای: 125-115 روز

عملکرد دانه ای در شرایط مطلوب: 18-16 تن و علوفه ای 90-85 تن در هکتار

رکورد عملکرد دانه: 18600 کیلوگرم

 

 

خصوصیات زراعی:

•سازگاری مناسب با مناطق مختلف کشور.
•سازگاری مطلوب با خاکهای لومی شنی.
•متحمل به بیماریهای برگی.
•سرعت زیاد خشک شدن دانه پس از رسیدن فیزیولوژیک.
•توان تولید بالای دانه و علوفه در مقایسه با هم گروه خود.
•متحمل به تنشهای زنده و محیطی.
•ساقه قوی و مقاوم به ورس.
•دانه درشت و عمیق و دارای کیفیت عالی از نظر انرژی و پروتئین و کارتن و هکتولیتر بالا.
•مناسب کشت مناطق گرم و معتدل برای کشت دوم و اول.
•مناسب برای صنایع فرآوری ذرت.
•تراکم بوته توصیه شده 72000 بوته در هکتار.
•فاصله ردیفهای کشت 75-70 سانتی متر.
•فاصله بوته ها روی ردیف: دانهای 20-17 سانتی متر و علوفه ای 16-15 سانتی متر.
•نسبت دانه خشک به چوب بلال 5/86 درصد.