ذرت هیبرید AS71

 

☚ مشاهده بروشور ☚ مشاهده مشخصه فنی محصول

 

منشاء: آمریکا

نوع مصرف: دانه ای – علوفه ای

گروه رسیدگی: FAO 580 میان رس

نوع هیبرید: سینگل کراس

رنگ دانه: زرد متمایل به نارنجی

تعداد ردیف روی دانه روی بلال: 22-16

تعداد دانه در ردیف: 56-48

ارتفاع بوته: 5/3-5/2 متر

وزن هزار دانه: 380-370 گرم

تعداد روز رسیدن علوفه ای: 95-90 روز

تعداد روز رسیدن دانه ای: 125-115 روز

عملکرد دانه ای در شرایط مطلوب: 16-14 تن و علوفه ای 95-85 تن در هکتار

 

 

خصوصیات زراعی:

•تولید ساقه های یکنواخت و ریشه بسیار قوی و ثبات نسبی در تولید.
•مقاومت بالا به عمده بیماریهای رایج کشور و نیاز آبی کمتر در مقایسه با گروه دیررس.
•قادر به تولید دانه معادل گروههای دیررس رایج کشور.
•سرعت بالای خشک شدن دانه پس از پر شدن دانه.
•مناسب کشت دوم مناطق گرم و کشت اول مناطق معتدل.
•تراکم توصیه شده 72000 بوته در هکتار.
•فاصله ردیف های کشت: 75-70 سانتی متر.
•فاصله بوته ها روی ردیف در دانه ای 20-17 سانتی متر و در علوفه ای 16-15 سانتی متر.
•نسبت دانه به چوب بلال 5/84 درصد.