کودمایع


 

 

هامون كلات ذرت (پودری، محلول در آب)
هامون بیوسل پاور(آلی، پلیت شده)
هامون بیوسل زیتون(آلی، پلیت شده)