ذرت هیبرید KSC 705 (پارس آباد مغان)

 

☚ مشاهده بروشور ☚ مشاهده مشخصه فنی محصول

 

منشاء: ایران

نوع مصرف:  دانه ای – علوفه ای

گروه رسیدگی: FAO 700  نیمه دیررس

نوع هیبرید: سینگل کراس

رنگ دانه: زرد

تعداد ردیف روی دانه روی بلال: 17-16

تعداد دانه در ردیف:42

ارتفاع بوته: 1/9 – 2 متر

وزن هزار دانه: 310 گرم

تعداد روز رسیدن علوفه ای:  95-100 روز

تعداد روز رسیدن دانه ای: 120-125 روز

عملکرد دانه ای در شرایط مطلوب: بالای 12 تن و علوفه ای بالای 70 تن در هکتار

میانگین ارتفاع بوته تا بلال: 100-105 سانتی متر

مناطق مناسب کشت بر اساس توصیه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

 

خصوصیات زراعی:

• توصیه کودی بر اساس آزمون خاک.
• جهت جوانه زنی و استقرار اولیه بهتر بوته بویژه در مناطق گرم، تیمار بذر با بذر مال روی و مواد محرک رشد.
• جهت برخورداری حداکثری از پتانسیل عملکرد مطلوب دانه و علوفه ضرورت رعابت:
1- تاریخ کشت مناسب
2- تهیه بستر کشت مطلوب
3-عمق کشت مناسب
4- تراکم کشت استاندارد
5- آبیاری دقیق و پیشگیری از سله بستن خاک
6- ممانعت از غرقابی شدن مزرعه در زمان آبیاری