اجرای الگوی کشت در 4 استان کشور

 

 

معاون توليدات زراعي وزارت جهاد کشاورزي گفت: طبق برنامه چهارم، تغيير الگوي کشت در دستور کار قرار گرفته و قرار است به صورت آزمايشي در چهار استان فارس، خراسان، اصفهان و کرمان اجرايي شود. به گزارش ايرنا، عباس کشاورز شاخص اصلي اجراي الگوي کشت را آب عنوان کرد و افزود: با توجه به محدوديت آب در کشور نياز است در برخي از مناطق تغيير الگوي کشت انجام شود و افزايش توليد با مصرف حداقل آب صورت گيرد. وي درباره محصولات فراريخته نيز يادآور شد: در صورت توليد محصولات فراريخته در کشور، بايد سازمان حفاظت محيط زيست در اين زمينه همکاري کند و پيشنهاد مي شود اين طرح به صورت آزمايشي در محصولات پنبه، برنج و کلزا صورت گيرد.کشاورز به برنامه هاي توليد سبزي و صيفي نيز اشاره کرد و افزود: در نظر داريم طي هفت سال آينده، تمام محصولات سبزي و صيفي غير از سيب زميني را در محيط هاي کنترل شده و گلخانه ها توليد کنيم و محصولات را از کشت تابستانه به سمت کشت زمستانه سوق دهيم. همچنين حمايت از محصولات زودرس، مقاوم به خشکي و کشت نشايي که اقداماتي براي کاهش مصرف آب است، مورد تاکيد اين معاونت قرار دارد.