عناصر غذایی پر مصرف، اهمیت، علائم کمبود و روشهای تشخیص در گیاهی

 

نیتروژن
فسفر
پتاس
گوگرد