کودهای جامد


 

 

هامون ماکرومیکس-1(گرانوله، 15-15- 15+ حاوی سولفات+ روی+آنزیم)
هامون ماكرومیکس-2 (گرانوله، 15-8-15)
هامون گوگرد بنتونیته(گرانوله)
هامون پلیت(کود اورگانیک غنی شده)