کودهای پودری


 

 

هامون كلات آهن (جامد، حاوی 12% آهن)
هامون كلات آهن (جامد، حاوي 6% آهن)
هامون كلات روي (جامد، داراي14% روي)
هامون كلات نیترات روي(جامد، حاوي 17% روي و 12% نیتروژن)
هامون رشد بیست (جامد، 20-20-20 +ریزمغذی)
هامون ميكرو میکس جامد+ آنزيم(100%محلول در آب)